.RU

Отчет за осигуряване на обществения ред и сигурност през изминалия зимен сезон 2010 2011г докл. В. Вълчев


Общински съвет-Банско

Решения от Протокол 45/29.04.2011г.


Решение №924

Дневен ред

1. Отчет за осигуряване на обществения ред и сигурност през изминалия зимен сезон 2010 – 2011г.

докл. В. Вълчев

2. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-482/25.03.2011г. от Владимир Баряков – научен ръководител на археологическите разкопки в местността “Св.Никола”, относно археологическо проучване на обекта за периода 15.07-10.10.2010г.

докл. Е. Янчовичина

3. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-483/28.03.2011г. от Ани Парапунова – секретар на НЧ “Д. Благоев” гр. Добринище, относно дейността на читалището през 2010г.

докл. Е. Янчовичина

^ 4. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-485/30.03.2011г. от Латинка Сеизова – председател на НЧ “Иван Кюлев” в с. Места, относно дейността на читалището през 2010г.

докл. Е. Янчовичина

^ 5. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-486/30.03.2011г. от Светла Барякова – председател на НЧ “Никола Вапцаров” гр. Банско, относно дейността на читалището през 2010г.

докл. Е. Янчовичина

^ 6. Разглеждане на отчет с вх. №ОС-С-487/30.03.2011г. от Зоя Юсева – председател на НЧ “Светлина - 2006” с. Кремен, относно дейността на читалището през 2010г.

докл. Е. Янчовичина

7. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-720/24.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на “Спартакиада” 2011 за български младежи, живеещи в чужбина.

докл. Е. Янчовичина

8. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-488/07.04.2011г. от инж. Вельо Илиев – председател на УС на СЮЗО, относно проект “Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион – PM-NET”.

докл. И. Ръхов

9. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-724/12.04.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за закупуване на радиационно – информационно табло РИТ-1 Катрин.

докл. И. Ръхов

10. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-719/24.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно одобряване на доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2007 – 2013г.

докл. И. Ръхов

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-723/30.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на имот с пл.№2855 в кв.209 и кв.259 в местността ”Костеви блата” по план на гр.Банско.

докл. А. Рупчина

12. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-721/28.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно ПУП-план за застрояване с цел изменение на плана на застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 02676.17.149 по КК на гр. Банско след обединяване на ПИ с идентификатор 02676.17 130 по КК на гр. Банско и ПИ с идентификатор 02676.17.145 по КК на гр. Банско.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-722/28.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за “Нов въздушен електропровод 20кV за МВЕЦ “Филипово” в ПИ 003102”,в м. “Лаките” в землището на с. Кремен.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-668/13.12.2010г. от Петър Баряков – заместващ кмет на Община Банско съгласно заповед №09-355/22.11.2010г., относно ПУП – ПП за трасе за проектиране на “Напорен тръбопровод” за обект МВЕЦ “Филипово” в имот №003102 в местността “Лаките” в землището на с. Кремен.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-669/13.12.2010г. от Петър Баряков – заместващ кмет на Община Банско съгласно заповед №09-355/22.11.2010г., относно ПУП – план за застрояване с цел промяна предназначението на гори и земи от държавния горски фонд за МВЕЦ “Филипово” в ПИ 003102 в местността “Лаките” в землището на с. Кремен.

докл. Д. Русков

^ 16. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1412/28.03.2011г. от Найджъл Патрик Хоул - представител на “Гуд Нюз” ЕООД, относно именуване на улица в гр. Банско.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-490/13.04.2011г. от Георги Пармаков – началник РСПБЗН, относно приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Банско.

докл. А. Кирицов

18. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-1430/12.04.2011г. от “Е-М” ООД – Лъчезар Дурчов, Йордан Еринин и др., относно проверка на документите за клиничното състояние на животните на Николай Лазаров и има ли разрешително за временно пасище от ВМС.

докл. А. Кирицов

19. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-727/18.04.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015г.) и План за действие за 2011г.

докл. А. Кирицов

^ 20. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-1414/28.03.2011г. от Витка Петрова Величкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1415/28.03.2011г. от Методи Иванов Кушлев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1416/28.03.2011г. от Стоян Апостолов Митрев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1417/28.03.2011г. от Виолета Георгиева Галева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1418/28.03.2011г. от Здравка Стоянкова Ковачева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1419/28.03.2011г. от Калина Методиева Дворньова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1422/28.03.2011г. от Райна Лазарова Слаева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1423/28.03.2011г. от Здравка Радкина Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1426/07.04.2011г. от Мария Ангелова Радичева от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-1428/12.04.2011г. от Цветанка Благоева Радичева от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-1429/12.04.2011г. от Емилия Николова Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1432/13.04.2011г. от Цветана Георгиева Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1434/18.04.2011г. от Александър Николов Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1435/18.04.2011г. от Мария Петрова Неделчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1436/18.2011г. от Владимир Илиев Шумаров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1437/18.04.2011г. от Любка Владимирова Шумарова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1438/18.04.2011г. от Асен Борисов Ковачев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1439/18.04.2011г. от Пиринка Николова Неделчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1440/18.04.2011т. от Иван Александров Загорчин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1441/18.04.2011г. от Александър Цвятков Смедърчин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1442/18.04.2011г. от Хриса Георгиева Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1443/18.04.2011г. от Иван Борисов Ковачев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1444/18.04.2011г. от Зоя Стефанова Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1445/18.04.2011г. от Никола Георгиев Кръстев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1446/18.04.2011г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1447/18.04.2011г. от Райна Сашова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1448/18.04.2011г. от Анета Илиева Сугарева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1449/18.04.2011г. от Здравчо Ивянов Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1450/18.04.2011г. от Иван Петров Неделчев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1451/18.04.2011г. от Мария Петрова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1452/18.04.2011г. от Борис Стоянов Величков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1453/18.04.2011г. от Елена Александрова Гроздина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1454/18.04.2011г. от Гергана Петрова Говедарева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1455/18.04.2011г. от Елена Николаева Катеринина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1456/18.04-2011г. от Мария Георгиева Ушехова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-1447/18.04.2011г. от София Иванова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-1459/18.04.2011г. от Елена Христова Мунина от гр. Добринище.

докл. А. Кирицов

21. Питания.

22. Разни.


Решение №925

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с отчет с вх.№ОС-С-482/25.03.2011г. от Владимир Баряков – научен ръководител на археологическите разкопки в м. “Св. Никола”, Общински съвет-Банско реши:

Приема отчета за археологическо проучване на обект “Св. Никола” на територията на НП “Пирин”, Община Банско за периода 15.07-10.10.2010г.


Решение №926

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.26а ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Банско реши:

Приема отчетния доклад за дейността през 2010г. на НЧ “Димитър Благоев” гр. Добринище.


Решение №927

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.26а ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Банско реши:

^ Приема отчетния доклад за дейността през 2010г. на НЧ “Иван Кюлев” с. Места.


Решение №928

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.26а ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Банско реши:

^ Приема отчетния доклад и финансовата справка за дейността през 2010г. на НЧ “Никола Вапцаров” гр. Банско.


Решение №929

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.26а ал.4 от Закона за народните читалища, Общински съвет-Банско реши:

^ Приема отчетния доклад за дейността през 2010г. на НЧ “Светлина” с. Кремен.


Решение №930

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх.№ ОС-01-720/24.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет –Банско реши:

Одобрява отпускането на сума в размер на 20 000 лв. (съфинансиране) за провеждане на “Спартакиада” 2011 за български младежи, живеещи в чужбина, която ще се проведе в гр. Банско от 11.05.2011 г. до 15.05.2011г.

Средствата да бъдат осигурени от резерва на бюджет 2011г. на Община Банско.


Решение №931

На основание чл. 21 ал.1 т.6 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка предложение с вх. №ОС-С-488/07.04.2011г. от инж. Вельо Илиев – председател на УС на СЮЗО, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие Община Банско да участва в изпълнението на проект “Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по проекти и програми в трансграничния регион – PM-NET” по Инструмент за предприсъединителна помощ “IPA” по програма за Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония. Необходимите средства за участие в размер на 1154,05 лв. да бъдат внесени като допълнителна временна вноска от бюджета на Община Банско и възстановени след одобрено окончателно плащане по горепосочения проект.

^ Средствата да бъдат осигурени като безлихвен заем от бюджета на Община Банско за 2011г. - средства за съфинансиране на проекти.


Решение № 932

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-724/12.04.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие за отпускане на финансови средства за закупуване на радиационно – информационно табло РИТ -1 Катрин в размер на 8500 лв. (осем хиляди и петстотин лева).

^ Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община Банско за капиталови разходи.


Решение №933

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.23 ал.4 и чл.24 ал.2 от ЗРР, чл.91 ал.3 и ал.4 от ППЗРР и предложение с вх. № ОС-01-719/24.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет –Банско реши:

^ Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013г.


Решение №934

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 21 от ЗОС чл. 16 от ЗУТ, чл. 61 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на свое решение № 543 от Протокол №25/30.10.2009г. и предложение с вх. №ОС-01-723/30.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет –Банско реши:

Приема изготвената от лицензиран оценител Красимир Стайков пазарна оценка за имот с пл.№2855 в кв. 209 и кв. 259 в местността “Костеви блата” по плана на гр. Банско, собственост на наследници на Илия Тодоров Джолев, в размер на 15 850,00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин и петдесет лева) и определя същата за цена на имота, която да бъде изплатена на собствениците му.


^ Решение №935

На основание чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ и Решение №21 от Протокол №14/16.12.2011г. на Общински експертен съвет по устройство на територията на Община Банско и предложение с вх. №ОС-01-721/28.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Одобрява ПУП - план за застрояване с цел изменение на план за застрояване на новообразуван ПИ с идентификатор 02676.17.149 по КК на гр. Банско след обединяване на ПИ с идентификатор 02676.17.130 по КК на гр. Банско и ПИ с идентификатор 02676.17.145 по КК на гр. Банско, област Благоевград.

На основание чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Банско да Административния съд – гр. Благоевград.


^ Решение №936

На основание чл. 21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал.1 от ЗУТ и предложение с вх. № ОС-01-722/28.03.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет Банско реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцелен план за “Нов въздушен електропровод 20kV за МВЕЦ “Филипово” в ПИ 003102”,м.”Лаките”, землище на с. Кремен, Община Банско, Област Благоевград.

На основание чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Банско до Административен съд – гр. Благоевград.


Решение №937

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и предложение с вх. №ОС-01-668/13.12.2010г. от Петър Баряков – заместващ кмет на Община Банско съгласно заповед №09-355/22.11.2010г., Общински съвет Банско реши:

Одобрява ПУП – ПП за трасе за проектиране на “Напорен тръбопровод” с дължина 1300м за обект МВЕЦ “Филипово” в имот №003102 в местността “Лаките” в землището на с. Кремен, минаващо през земеделски земи и гори и земи от държавния горски фонд, разположени в землището на с. Кремен и с. Филипово, Община Банско, Област Благоевград.

На основание чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Банско до Административен съд – гр. Благоевград.


Решение №938

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и предложение с вх. №ОС-01-669/13.12.2010г. от Петър Баряков – заместващ кмет на Община Банско съгласно заповед №09-355/22.11.2010г., Общински съвет Банско реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване с цел промяна предназначението на гори и земи от държавния горски фонд за МВЕЦ “Филипово” в ПИ 003102 в местността “Лаките” в землището на с. Кремен, Община Банско, Област Благоевград.

На основание чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Банско до Административен съд – гр. Благоевград.


^ Решение №939

На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА и във връзка със заявление с вх. №ОС-З-1412/28.03.2011г. от Найджъл Патрик Хоул - представител на “Гуд Нюз” ЕООД, Общински съвет-Банско реши:

Именува улица в гр. Банско от о.т. 848 до о.т. 868 в кв. 234а “Капитан Петко Войвода”.


Решение №940

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с предложение с вх. №ОС-С-490/13.04.2011г. от Георги Пармаков – началник РСПБЗН, Общински съвет-Банско реши:

^ Приема Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Банско.


Решение №941

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и молба с вх. №ОС-З- 1430/12.04.2011г., Общински съвет-Банско реши:

^ Възлага на кмета на Община Банско да сформира комисия с участието на общински ветеринарен лекар, която да установи:

- собствеността на животните в стадата, пашуващи в землището на гр. Банско;

- наличието на ветеринарномедицински документи, удостоверяващи здравословния статус на животните;

- наличието на ветеринарномедицински документи, удостоверяващи здравословния статус на кучетата, охраняващи тези стада;

- дали броят на кучетата съответства на посочения в общинските наредби и дали са регистрирани по надлежния ред.

Докладът на комисията да бъде представен на Общински съвет-Банско в срок до следващото му редовно заседание.


^ Решение №942

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и предложение с вх. №ОС-01-727/18.04.2011г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

^ 1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015г.)

2. Приема План за действие за 2011г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015г.).


Решение №943

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет-Банско реши:

1. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1414/28.03.2011г. от Витка Петрова Величкова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

2. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1415/28.03.2011г. от Методи Иванов Кушлев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

^ 3. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1416/28.03.2011г. от Стоян Апостолов Митрев от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

4. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1417/28.03.2011г. от Виолета Георгиева Галева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

5. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1418/28.03.2011г. от Здравка Стоянкова Ковачева от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

6. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1419/28.03.2011г. от Калина Методиева Дворньова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

7. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1422/28.03.2011г. от Райна Лазарова Слаева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

^ 8. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1423/28.03.2011г. от Здравка Радкина Събева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

9. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1426/07.04.2011г. от Мария Ангелова Радичева от с. Места и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

10. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1428/12.04.2011г. от Цветанка Благоева Радичева от с. Места и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 800 лв.

11. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1429/12.04.2011г. от Емилия Николова Стоянова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 300 лв.

12. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1432/13.04.2011г. от Цветана Георгиева Лефтерова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

^ 13. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1434/18.04.2011г. от Александър Николов Лефтеров от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

14. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1435/18.04.2011г. от Мария Петрова Неделчева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

15. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1436/18.2011г. от Владимир Илиев Шумаров от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

16. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1437/18.04.2011г. от Любка Владимирова Шумарова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

^ 17. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1438/18.04.2011г. от Асен Борисов Ковачев от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

18. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1439/18.04.2011г. от Пиринка Николова Неделчева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

19. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1440/18.04.2011т. от Иван Александров Загорчин от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

20. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1441/18.04.2011г. от Александър Цвятков Смедърчин от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

21. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1442/18.04.2011г. от Хриса Георгиева Ковачева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

22. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1443/18.04.2011г. от Иван Борисов Ковачев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

23. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1444/18.04.2011г. от Зоя Стефанова Стоянова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

^ 24. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1445/18.04.2011г. от Никола Георгиев Кръстев от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

25. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1446/18.04.2011г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

^ 26. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1447/18.04.2011г. от Райна Сашова Манова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

27. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1448/18.04.2011г. от Анета Илиева Сугарева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

^ 28. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1449/18.04.2011г. от Здравчо Ивянов Лефтеров от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

29. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1450/18.04.2011г. от Иван Петров Неделчев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 80 лв.

30. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1451/18.04.2011г. от Мария Петрова Лефтерова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

^ 31. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1452/18.04.2011г. от Борис Стоянов Величков от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

32. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1453/18.04.2011г. от Елена Александрова Гроздина от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

^ 33. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1454/18.04.2011г. от Гергана Петрова Говедарева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

34. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1455/18.04.2011г. от Елена Николаева Катеринина от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

35. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1456/18.04-2011г. от Мария Георгиева Ушехова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

36. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1447/18.04.2011г. от София Иванова Семова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 50 лв.

37. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-1459/18.04.2011г. от Елена Христова Мунина от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 150 лв.

otchet-po-pokazatelyam-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-neobhodimih-dlya-opredeleniya-ego-vida-stranica-8.html
otchet-po-prakticheskim-zanyatiyam-po-kursu-prikladnie-zadachi-programmirovaniya-na-temu-windows-microsoft-word-i-microsoft-excel-sostavil.html
otchet-po-praktike-37.html
otchet-po-praktike-ivanovo-stranica-3.html
otchet-po-praktike-obsluzhivanie-fiz-lic-v-bankah-na-primere-sberbanka-rossii-otchet-po-praktike.html
otchet-po-praktike-praktika.html
 • exchangerate.largereferat.info/ivadal-novejshee-dostizhenie-v-lechenie-narushenij-sna.html
 • znaniya.largereferat.info/raschet-nalogov-dohoda-pribili-i-rentabelnosti-metodicheskie-rekomendacii-dlya-vipolneniya-kursovoj-raboti-po-discipline.html
 • znaniya.largereferat.info/psihoanaliz-v-literaturovedenii.html
 • nauka.largereferat.info/vipolnenie-godovogo-plana-profilakticheskih-privivok-o-sanitarno-epidemiologicheskoj-obstanovke-v-yalchikskom-rajone-v-2003-godu.html
 • abstract.largereferat.info/1-predmet-i-metod-istorii-gosudarstva-i-prava-zarubezhnih-stran-periodizaciya-kursa-predmet-igpzs.html
 • studies.largereferat.info/gosudarstvo-i-pravo-polshi.html
 • zadachi.largereferat.info/prikaz-ot-2010-g-rabochaya-programma-po-kursu-fiziki-uchitelya-filinoj-e-v-dlya-8-klassa-stranica-4.html
 • znaniya.largereferat.info/razrabotka-i-issledovanie-modelej-ustojchivih-sistem-inercialnoj-navigacii-05-13-18-matematicheskoe-modelirovanie-chislennie-metodi-i-kompleksi-programm.html
 • literatura.largereferat.info/rkteu-zhattamasi-rkteu-bojinsha-zhattama-astana-haliarali-uezhaji.html
 • kontrolnaya.largereferat.info/rabochaya-programma-po-literature-v-6-klasse-uchitel-russkogo-yazika-i-literaturi-zajceva-e-yu-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • uchebnik.largereferat.info/v-nochnom-sadu-vesennie-zaboti-novie-stihi.html
 • esse.largereferat.info/rabota-g-ekaterinburg-2005-g.html
 • kolledzh.largereferat.info/beklemishev-ep-k-ek-n-doc-skagspankratova-ia-asp-rgpu-orientiri.html
 • uchebnik.largereferat.info/ukazatel-sokrashenij-stranica-47.html
 • education.largereferat.info/3-informatizaciya-i-globalizacii-informacionnaya-bezopasnost-v-mirovom-politicheskom-processe.html
 • upbringing.largereferat.info/material-itogovogo-testirovaniya-znanij-studentov-zadachi-i-prakticheskie-situacij-po-kursu-uchebno-metodicheskoe.html
 • spur.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-sociologiya-vklyuchaet-v-sebya-rabochuyu-uchebnuyu.html
 • letter.largereferat.info/nastoyashee-uchebnoe-posobie-podgotovleno-dlya-studentov-fakultetov-fizicheskoj-kulturi-udk-000000-stranica-4.html
 • lesson.largereferat.info/organizaciya-gosudarstvennoj-sluzhbi-v-rossijskoj-federacii-pravovie-aspekti.html
 • learn.largereferat.info/gavrilov-o-a-kurs-pravovoj-informatiki-uchebnik-dlya-vuzov.html
 • shpargalka.largereferat.info/uskorennoe-obuchenie-obsheniyu-i-vzaimodejstviyu-v-gruppah-na-kibernometrah-pyatogo-pokoleniya.html
 • klass.largereferat.info/anatolij-chubajs-poluchil-vlast-nad-zemelnimi-uchastkami-gosduma-rf-monitoring-smi-18-maya-2006-g.html
 • shpora.largereferat.info/vvedenie-v-disciplinu-pechatnoe-i-poslepechatnoe-oborudovanie-rabochaya-programma-po-discipline-pechatnoe-i-poslepechatnoe.html
 • write.largereferat.info/glava-semnadcataya-drevnie-korni-koldovskih-uchenij.html
 • thesis.largereferat.info/predstavitel-gubernatora-yanao-proinspektirovala-gotovnost-shkol-nadimskogo-rajona-k-uchebnomu-godu-informacionnoe-agentstvo-nakanuneru-04082011.html
 • obrazovanie.largereferat.info/programma-po-discipline-tehnologiya-i-organizaciya-us-lug-pitaniya.html
 • notebook.largereferat.info/kniga-nedostojnaya-vtorogo-prochteniya-nedostojna-i-pervogo-stranica-4.html
 • bukva.largereferat.info/poryadok-obrasheniya-za-trudovoj-pensiej.html
 • knigi.largereferat.info/sosanie-palca-problema-ili-norma.html
 • uchitel.largereferat.info/rabochaya-programma-po-izo-dlya-5-go-klassa-borisovoj-g-a.html
 • books.largereferat.info/d-s-lihachyov-predstayot-pered-nami-chelovekom-gluboko-obespokoennim-za-sudbu-on-s-bolshoj-gorechyu-pishet-o.html
 • education.largereferat.info/-3-posyagatelstva-na-obshestvennie-otnosheniya-osnovannie-na-principe-osushestvleniya-ekonomicheskoj-deyatelnosti-na-zakonnih-osnovaniyah.html
 • zanyatie.largereferat.info/shkola-is-bruka-malie-i-upravlyayushie-evm-chast-3.html
 • exam.largereferat.info/usloviya-i-sredstva-formirovaniya-universalnih-uchebnih-dejstvij-obrazovatelnaya-programma-municipalnogo-byudzhetnogo.html
 • otsenki.largereferat.info/soderzhanie-programmi-razdel-informacionno-analiticheskie-dannie-istoricheskaya-spravka-informaciya-o-shkole-1-stranica-3.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.